O nás

PROJEKT3000

Organizácia PROJEKT 3000 o.z. bola založená v roku 2003 s cieľom rozvíjať občianske, spoločenské a odborné aktivity na prispôsobenie sa slovenským spoločenským a hospodárskym pomerom k výzvam a požiadavkám po vstupe SR do Európskej únie.

V počiatočných rokoch naša činnosť bola zameraná na: vypracovávanie štúdii a analýz, týkajúcich sa otázok regionálneho rozvoja, pracovného trhu a všeobecných hospodárskych porovnaní.

Spoločnosť zabezpečovala odborné semináre a prednášky v témach týkajúcich sa adaptability slovenských hospodárskych subjektov.

Pripravujeme environmentálne projekty

Od roku 2006 sa ťažisko našej činnosti presunulo na komplexnú
prípravu a implementáciu environmentálnych projektov.

Vypracúvame projektové zámery

Pomocou vlastných členov a externých odborníkov zabezpečujeme posúdenie a vypracovanie projektových zámerov v oblasti ochrany životného prostredia, s hlavným zameraním na odpadové hospodárstvo, ochranu vôd a ochranu ovzdušia.

V téme ochrany životného prostredia posúvame náš fókus na otázky klimatických zmien. Našim cieľom je monitorovanie a adaptácia inovatívnych projektov a technológií a posúdenie ich možnosti implementácie, bezpečnej prevádzky a finančnej udržateľnosti.

Zámerom je aj participácia na vypracovaní celoštátnych a medzinárodných spoločných projektov v téme Klimatických zmien a trendov.

Oslovujeme verejnosť

Od roku 2010 sme rozvinuli aj spoločenské a kultúrne aktivity.

Našimi projektami sa snažíme osloviť verejnosť Nových Zámkov a okolia.